R o s a _ P e r m a n y e r _ L l o v e r a s

 

c v    
premis i distincions  
exposicions individuals  
exposicions col·lectives  
obra permanent i edicions  
fires d'art  
   
c r í t i c a  
La Alegría de lo Necesario  
Experimentació i Harmonia  
Els Sentiments més Naturals  
La Llum com a Element
aquiescent de la realitat
 
La Recerca de l'Harmonia i l'Equlibri  
Mirades. Sala Almirall  
El Cromatisme del paisatge
 
c o n t a c t e   
rpermanyerll@gmail.com   
   
v í d e o s